cost management

Beräkning, jämförelse, styrning

Med hjälp av vårt system för kostnadskontroll är byggkostnaderna transparenta i alla faser av projektet. Projektets budgetstatus är därför alltid tillförlitlig och kan användas som utgångspunkt för styrning och beslutsfattande.

Vårt mål:

 • tillförlitlig kostnadsberäkning
 • riktad riskminimering

Så här uppnår vi det:

 • öppen redovisning av byggkostnaderna
 • löpande jämförelser av planering/verklighet
 • effektiva kontrollmekanismer
 • regelbunden extrapolering av kostnader i slutet av byggverksamheten

  collaboration

  Information, struktur, dokumentation

  En gemensam elektronisk plattform som möjliggör kommunikation och utbyte av dokument skapar ökad öppenhet och effektivitet i samarbetet mellan alla parter i projektet.

  Vårt mål:

  • obrutet informationsflöde
  • effektivt samarbete

  Så här uppnår vi det:

  • gemensam projektspecifik plattform
  • systematisk lagring och teknisk kompatibilitet
  • central åtkomst till projektdata och planer
  • långvarig dokumentation och arkivering

   procurement

   Analyser, nätverk, upphandling

   Inköp spelar en viktig roll för den gemensamma framgången. Med vår företagsinterna nätverksbaserade inköpsstruktur kombinerar vi lokal marknadskunskap med strategiska projektöverskridande metoder.

   Vårt mål:

   • den bästa och mest ekonomiskt lönsamma leverantören eller underentreprenören vid rätt tillfälle

   Så här uppnår vi det:

   • marknadsundersökning inom och mellan regioner
   • teamorienterat nätverkande i upphandlingsprocesser
   • tidiga upphandlingsavtal som följer högsta standard
   • rättvisa etiska regler

   risk management

   Identifikation, bedömning, styrning

   Nya upptäckter och överraskningar är inte ovanliga i komplexa projekt. Partnerskap i byggprojekt fungerar som ett stöd för att reagera snabbare och mer flexibelt på nya influensfaktorer. Traditionella kontrakt innebär inga sådana möjligheter.

   Vårt mål:

   • avstyra negativa influenser från projektet
   • förstärka faktorer som främjar framgång och gott resultat

   Så här uppnår vi det:

   • workshop om gemensamma möjligheter och risker
   • detaljerad beskrivning av möjligheter och risker
   • transparenta förlikningsförhandlingar med ”öppna böcker”
   • Precisa rutiner för hantering och strategier för styrning och uppföljning

   BIM

   Simulering, optimering, vinster

   BIM betyder Building Information Modelling och är en pionjärmetod för att optimera processerna för projekt, planering och byggande. Det bygger på en datoriserad virtuell byggnadsmodell som möjliggör tredimensionella objektorienterade strategier i projektutförandet.

   Vårt mål:

   • modellbaserad analys av byggbarheten
   • optimerad ledning av byggprocesserna

   Så här uppnår vi det:

   • 5D®-modeller (BIM = Building Information Modelling)
   • effektiv dataanvändning från projektering till dokumentation
   • gemensam användning av BIM inom 5D®-teknik

   climate, environment and energy

   Designa, bygg och förvalta miljövänligt

   Det innebär att bidra till en hållbar utveckling genom energieffektiv teknik, resursbesparande energiproduktion, användning av dagsljus, förbättrad byggnadsautomation, hållbara byggmaterial och mycket mer, för att minska resursförbrukningen i nya byggnader och renoveringar med upp till 90 procent.

   Detta är vårt mål:

   • Att identifiera, planera och implementera skräddarsydda lösningar för att skydda klimatet och miljön samt för att spara energi.

   Så här uppnår vi det:

   • framtidssäkra begrepp
   • genomförbarhetsstudier
   • konsekvensanalys
   • kostnadsutvärdering

   lean construction

   Information, samarbete, fulländning

   Optimering av kostnader, kvalitet och punktlighet i byggprojekt. Syftet är att öka kundnöjdheten genom optimalt mervärde.

   Vårt mål:

   • optimalt mervärde
   • avfallsminimering

   Så här uppnår vi det:

   • bindande lean-principer och lean-verktyg
   • tidig information om och kvalificering av partners
   • övervakning av upphandlade tjänster i korta cykler
   • löpande gemensam förbättringsprocess

   team culture

   Fokus, öppenhet, respekt

   I en arbetsmiljö som kännetecknas av respekt och ömsesidig förståelse kan gruppen utveckla innovationskraft och leverera resultat på högsta nivå. Öppen och rak kommunikation är en viktig förutsättning.

   Vårt mål:

   • kompetenta, innovativa arbetsgrupper
   • motiverande arbetsmiljö

   Så här uppnår vi det:

   • gemensamma värderingar och principer
   • tydliga ansvarsområden
   • öppen kommunikation på alla nivåer
   • gemensamma arbetsplatsträffar

   conflict resolution

   Åtgärder, lösningar, samarbete

   Om konflikter uppstår måste de lösas, antingen omgående eller så snart som möjligt. Detta innebär kompromisser som kanske inte alla är helt nöjda med men som kan godtas av alla.

   Vårt mål:

   • öppen kommunikation om problem
   • konfliktlösning

   Så här uppnår vi det:

   • bindande uppförandekod
   • intern konfliktlösning 
   • lösningsorienterad kultur vid misstag

   time scheduling

   Identifiering, fasthållande, säkerställande

   Målet är att hålla fast vid tidplanen. Komplexa byggprojekt med många gränssnitt och kontaktytor organiseras av experter på planerings-/projekteringsstadiet. Sekvenserna ordnas kronologiskt efter varandra. Planeringen och genomförandet övervakas av behöriga instanser och jämförelser görs mellan mål och verklighet så att man i god tid kan bedöma om resultaten uppfyller kraven.

   Vårt mål:

   • följa tidplanen och redovisa deadlines genom hela projektet

   Så här uppnår vi det:

   • gedigen sekvensplanering av tid såväl som kontext
   • kontinuerlig uppdatering och optimering av tidplanen
   • konsekvent övervakning av upphandlade tjänster
   • intensivt informationsutbyte mellan parterna i projektet

   design & engineering

   Förstärkning, komplettering, stöd

   Under hela byggprocessen finns tillgång till experter och support vid Zentrale Techniks avdelningar – från förvärvsfas, anbudsprocess och projektering till genomförande. Tjänsterna innebär en genomgående värdekonstruktion.

   Vårt mål:

   • överföring av know-how inom projektet
   • planeringsstöd i alla tjänstesektorer

   Så här uppnår vi det:

   • samordning av förberedande projektering
   • skräddarsydda lösningar för alla slags problem i byggprocessen
   • tvärvetenskapliga lösningar av optimeringsåtgärder

   HSE

   Förebyggande, skydd, information

   Vårt sista mål är att byggprojekten i samarbete med våra teamconcept-partner ska genomföras med respekt för säkerhet, hälsa och miljö genom förebyggande planering och proaktiva åtgärder.

   Vårt mål:

   • högsta säkerhet i alla faser av projektet

   Så här uppnår vi det:

   • säkerhetsbetonad riskanalys
   • preventiva skydds- och säkerhetssystem
   • genomgripande konsultation och övervakning

   quality assurance

   Inspektion, optimering, uppföljning

   Med en skräddarsydd strategi och noggrann kvalitativ förhandsplanering genomför vi ett gemensamt byggprojekt på lika villkor, ekonomiskt och inom angivna tidsramar.

   Vårt mål:

   • säkerställa byggkvaliteten

   Så här uppnår vi det:

   • systematiska kontroller och utvärderingar av konstruktionen
   • riktat urval av underentreprenörer och leverantörer
   • övervakat genomförande med hjälp av kvalitetsbaserade checklistor

   facility management

   Konsultation, begreppsbildning, sammankoppling

   Efter ett antal år överstiger de löpande driftskostnaderna för fastigheter och anläggningar investeringskostnaderna. Därför måste kompetenta partners inom fastighetsförvaltning involveras i projektet på ett så tidigt stadium som möjligt. Beslut som är avgörande för de framtida driftskostnaderna kan på så vis fattas direkt i planeringsfasen.

   Vårt mål:

   • effektiv drift av byggnaden
   • hållbar användning

   Så här uppnår vi det:

   • objektspecifik kravanalys och design
   • flera scenarier för driftskostnader
   • effektiv kombination av anbud för underhåll

   design coordination

   Kontroll, integration, samordning

   Optimal planering är ryggraden i varje projekt. Det är grunden för ett välgenomtänkt, ekonomiskt och felfritt genomförande i byggfasen. Planeringen säkerställer en hög kvalitet i enlighet med kontraktskraven, den är till hjälp för exploatören och inkluderar dennes idéer.

   Vårt mål:

   • en smidig byggprocess som tar hänsyn till kundens krav

   Så här uppnår vi det:

   • central samordning och ledning av alla konstruktionsprocesser
   • gemensamma riktlinjer för alla planerare
   • inspektioner av funktion, lönsamhet och regelefterlevnad