Samarbete i två skeden – basen för alla teamconcept-projekt

Principerna för varje teamconcept-kontrakt är en partnerskapsbaserad strategi och gemensamt avtalade rättigheter och skyldigheter.

teamconcept-projekt delas in i två oberoende av varandra faser: projekteringsfas och genomförandefas.

Kontraktsprinciper

  • I projekteringsfasen ingår gemensam planering och optimering, gemensam målformulering samt gemensamma överenskommelser om mekanismer för konfliktlösning.
  • Konsultavtal fas 1 innehåller en öppen klausul för att avbryta samarbetet efter projekteringsfasen.
  • I genomförandefasen realiseras projektet inom de gemensamt avtalade villkoren.
  • De olika kontraktsmodellerna innebär systematiska fördelar för projektkostnaderna och följsamheten till tidsplanen samtidigt som de har en hög grad av öppenhet.

Sex kontraktsmodeller – anpassningsbara efter respektive projektet, även i olika kombinationer

Det finns ett flertal kontraktsmodeller för projekt inom ZÜBLIN teamconcept. De kan även användas i olika kombinationer.

Konsultavtal fas 1

Konsultavtal fas 1 styr parternas samarbete under projekteringsfasen. Öppen och bindande kommunikation om kostnader, tidsplan, arbetsplatsdisposition och logistikplanering samt optimering av projektet och planeringen är viktiga delar i den här fasen. Det efterföljande entreprenadkontraktet för fas 2 (genomförandefasen) bygger på konsultavtalet. Betalningen för projekteringsfasen sker i regel i form av ett fast arvode för avtalad projektorganisation.

TE-kontrakt fas 2 – Fastpris

Styrkan i den här kontraktsmodellen är att den är enkel: Betalningen sker i form av ett fast pris. Beloppet bygger på systemhandlingsprojekteringen utförd under fas 1. Beroende på vilka krav som ingår i projektet används antingen ett detaljerat eller ett övergripande fastprisavtal.

> Projektreferenser för TE-kontrakt fas 2 – Fastpris

TE-kontrakt fas 2 – Incitament

Denna kontraktsmodell har en hög grad av öppenhet och flexibilitet. Ersättningen beräknas utifrån avtalad incitamentsmodell. Det är till fördel för båda parter om riktkostnaden understigs. Incitament för att optimera kostnaderna skapas genom att parterna gemensamt utser underentreprenörer i en öppen process. Vid denna kontraktsmodell bygger kontraktet på systemhandlingsprojekteringen utförd under fas 2.

> Projektreferenser för TE-kontrakt fas 2 – Incitament

Joint venture-avtal

I joint venture bildar kunden ett företag med ZÜBLIN. På så vis undviker man dubbla roller (t.ex. inom styrning) och skapar en jämbördig relation med gemensamma intressen. I likhet med TE-kontrakt fas 2 – Incitament, utförs och registreras underentreprenörers tjänster i en öppen process.

> Projektreferenser för Joint venture-avtal

TE-kontrakt fas 2 – Löpande räkning

Bygga med alla kort på bordet: En kontraktsmodell med tjänsteutbud som bygger på en helt öppen beräkning av ersättningen. Omfattningen kan anpassas under genomförandefasen. Även underentreprenörerna utses i en öppen process. Öppenheten kring kostnaderna gör det möjligt att starta projektet snabbt med kort ledtid. Betalningen sker baserat på styrkta tillverkningskostnader plus ett entreprenörarvode.

> Projektreferenser för TE-kontrakt fas 2 – Löpande räkning

TE-kontrakt fas 2 – Mängdkontrakt

Säkerställer stor flexibilitet, även när omfattningen eller kvantiteterna förändras. Den detaljerade beskrivningen av tjänsterna fastställs efter typ och kvantitet. Betalning sker baserat på överenskomna á-priser och kvantitetsrelaterade mätningar.

> Projektreferenser för TE-kontrakt fas 2 – Mängdkontrakt

Project alliancing

Tillit och respekt optimerar mervärdesprocessen. Med den här modellen skapas projektet i ett samarbete mellan kunden, arkitekten och ZÜBLIN. Betalningen sker i en öppen process genom ett gemensamt system för samtliga parter. Betalningen bygger på det faktiska resultatet och påverkas av ett system med gain/pain-mekanism beroende på utfall. Den omfattande öppenheten fungerar som ett incitament för alla deltagare att engagera sig för projektets bästa.

> Projektreferenser för Project alliancing