Principen teamconcept: gemensam framgång förenar

Genom teamconcept upprättas ett bindande partnerskap som skapar ömsesidigt förtroende. Det optimerar kostnader, tidplaner och kvalitet.

Principen teamconcept: kostnadssäkring genom deltagande på ett tidigt stadium

Eftersom parterna möts på ett tidigt stadium kan projektet planeras väl genom gemensamma överenskommelser. Det ökar säkerheten och gör att alla parter gemensamt kan hålla kostnaderna nere.

Principen teamconcept: samverkan med bevarad sakkunskap

ZÜBLIN teamconcept kopplar in den expertis som behövs i projektet från start till slut. Det innebär att alla möjligheter till optimering tillvaratas och att risken för missförstånd minimeras.

Dina fördelar med teamconcept

Snabbare, bättre, billigare – teamconcept använder sig av byggbranschens främsta teknik och högsta effektivitet. Du får:

Optimering

Tillvägagångssätt

 • expertkunskap inom byggnadsanläggning redan under projekteringsfasen
 • riktad hantering av möjligheter och risker genom hela projektet

Resultat

 • garanterad optimeringspotential genom hela projektet

Kvalitetssäkring

Tillvägagångssätt

 • gemensam målformulering
 • gemensam styrning och kontroll
 • integrering av byggpartners genom konkurrens av expertkunskap

Resultat

 • alla faktorer av betydelse för ett framgångsrikt projekt:
  – målformulering
  – kostnader
  – tidplaner
  – kvalitet
  – miljö, hälsa och säkerhet
  – hållbarhet

Bästa praxis

Tillvägagångssätt

 • avtalade metoder för konflikthantering
 • riktat teambyggande
 • erfarna teamconcept specialister
 • stabila arbetsteam genom hela projektet

Resultat

 • mål- och lösningsorienterat samarbete
 • rätt person för bästa resultat

Skräddarsydda lösningar genom hela projektet

teamconcept har en bred och varierad uppsättning av verktyg. Därför kan de moduler som är bäst lämpade användas i varje skede av byggprojektet.

Projektering

 • kravanalys
 • lönsamhetsanalys
 • identifiering av byggnadstomter

Planering

(Konsultavtal fas 1)

 • planering
 • beräkning, styrning och optimering av kostnader
 • logistikkoncept
 • avtalsutformning 
 • konstruktionskontroll
 • gemensam målformulering
 • byggnadskalkyl
 • anbudsprocess
 • gemensamma avtal med offentliga myndigheter
 • tidplan
 • välja/anlita underentreprenörer

Genomförande

(konstruktionsfas)

 • projektledning
 • kvalitetssäkring
 • byggprocess
 • idrifttagning
 • gemensam styrning

Drift

 • underhåll
 • renovering
 • förvaltning av omläggning och utvidgning
 • fastighetsförvaltning