Twee-delige veiligheid – de basis voor alle teamconcept projecten

De principes van elk teamconcept contract is een op partnerschap gebaseerde aanpak en een gezamenlijk vastgelegde rechten- en plichten-catalogus.

teamconcept projecten worden onderscheiden in 2 onafhankelijk gecontracteerde fasen: de preconstruction fase (voorbereidingsfase) en de construction fase (uitvoeringsfase).

Contract principes

  • De preconstruction fase houdt een ontwerpfase in waarin optimalisaties gezamenlijk worden uitgewerkt, een gezamenlijke definitie van het te bouwen doel wordt vastgelegd, evenals het gezamenlijk akkoord wordt bereikt over de mechanismen om conflicten op te lossen.
  • Het contract voor de preconstruction fase zorgt voor een wederzijdse opt out clausule voor het einde van de preconstruction fase.
  • De construction fase houdt de realisatie van het project in binnen de gezamenlijk overeengekomen voorwaarden.
  • Verschillende contractmodellen bieden systematische voordelen met betrekking tot de bijbehorende kosten en planning, rekening houdend met een hoge vorm van transparantie.

Zes contractmodellen – flexibel aanpasbaar aan uw project, zelfs in combinatie

Voor de toepassing van een project met het ZÜBLIN teamconcept zijn er verschillende geschikte contractmodellen mogelijk, welke ook kunnen worden gecombineerd.

Pre contract

Het pre contract legt de samenwerking tussen de partners in de preconstruction fase vast. Transparante, bindende communicatie van kosten, tijdsplanning, bouwplaatsinrichtingskosten en logistieke planning, evenals de optimalisatie van het project en het ontwerp, zijn essentieel in deze fase. Het precontract vormt de basis voor de latere gunning van het contract voor de uitvoering van het project. De betaling van de preconstruction fase is over het algemeen een vast afgesproken bedrag.

Lump sum contract

De sterkte van dit contractmodel is zijn eenvoud: de betaling bestaat uit een vast bedrag en dus niet afhankelijk van het volume. De basis is het bestek of een functionele beschrijving en ontwerp documenten. Afhankelijk van de vereisten van het project, wordt er een onderscheid gemaakt tussen een gedetailleerd of een globaal vast (Lump sum) contract.

> Onze projectreferenties voor het Lump sum contract

GMP contract

Het GMP contract garandeert een hoge mate van transparantie en variabiliteit. Dit wordt berekend op basis van toegepaste, begrensde bouwkosten. Wanneer de kosten lager blijven dan de GMP, genieten beide partners van het voordeel. Dit creëert een stimulans om kosten te optimaliseren door samen onderaannemers te benoemen in een open boek systeem. In een GMP contract is het bestek of een functionele beschrijving van de diensten de basis voor het contract.

> Onze projectreferenties voor het GMP contract

Joint venture model

In een joint venture vormt de klant één bedrijf met ZÜBLIN. Dit vermijdt dubbele functies en creëert gelijkwaardige belangen. Gelijk aan een GMP contract worden diensten van onderaannemers beschreven, benoemd en gewaardeerd in een open boek proces.

> Onze projectreferenties voor het Joint venture model

Cost-plus contract

Bouwen met alle kaarten op tafel: dit contractmodel, een in open boek gecalculeerd bestek, vormt de basis van de te leveren diensten. De scope van de diensten kan flexibel worden aangepast tijdens de uitvoeringsfase. Het benoemen van onderaannemers gebeurt eveneens in een open boek systeem. De hoge mate van transparantie van het systeem maakt het mogelijk om het project snel te starten met een korte doorlooptijd. De betaling van de kosten gebeurt op basis van aangetoonde bouwkosten verhoogt met vooraf afgesproken toeslagen.

> Onze projectreferenties voor het Cost-plus contract

Eenheidsprijs contract

Een hoog niveau van flexibiliteit garanderen, zelfs wanneer de scope van de diensten of hoeveelheden wijzigt. Een gedetailleerde beschrijving van de diensten wordt gedefinieerd volgens type en hoeveelheid in het bestek. De betaling is gebaseerd op grond van vastgelegde éénheidsprijzen en hoeveelheid gerelateerde metingen.

> Onze projectreferenties voor het Eenheidsprijs contract

Project Alliancing

Vertrouwen en respect optimaliseren het proces van waardetoevoeging.
In dit model wordt de beschrijving van de te leveren diensten in samenwerking tussen de klant, de ontwerper en ZÜBLIN vastgelegd. De betalingen gebeuren in een open boek systeem als een gezamenlijk betalingssysteem voor iedereen. Het bonus-malus systeem beïnvloedt de betalingen gebaseerd op de werkelijke winst die wordt gerealiseerd. De volledige transparantie van het systeem draagt bij tot het engagement van alle participanten, zodat alle beslissingen worden genomen vanuit de optiek “het beste voor het project”.

> Onze projectreferenties voor Project Alliancing